Cílem předmětu je  prezentovat základní principy ekologie a ekosystémů v souvislosti s globalizací a rizikovou společností a formulovat představu o ekologické gramotnosti, která je důležitá pro vytváření udržitelné společnosti.

Kurz se zaměřuje na problematiku proměn společnosti a sociální politiky v ní, na téma sociálního státu, jeho historické kořeny a soudobý vývoj.

Získání přehledu o společenských teoriích a sociologických paradigmatech do poloviny 20. století. Studenti získají nejenom přehled o základních vývojových proměnách sociologie ve sledovaném období, ale o souvislostech, které utvářely sociologii v kontextu dominantních kulturních okruhů, myšlenkových proudů, vědeckého poznání a proměn společnosti. V předmětu je kladen důraz na četbu primární a sekundární literatury a její rozbory v rámci seminářů. 

Předmětem výuky je seznámení studentů se základními statistickými daty a databázemi dostupnými na internetových stránkách, jejich strukturou a obsahem. Poskytnutí informací o legislativě související s Programem statistických zjišťování, vysvětlení základních statistických pojmů a definic a využívání metodických zdrojů. Vymezení statistických údajů z věcného, prostorového a časového hlediska. Praktické vyhledávání a získávání statistických údajů z odkazů na internetových stránkách a jejich další využití.